Twitter for Good

Mithiin naming mapagbuklod ang aming kumpanya at komunidad bilang isang puwersa para sa kabutihan.

Ang aming misyon

Ginagamit namin ang positibong lakas ng Twitter para patibayin ang aming mga komunidad sa pamamagitan ng pakikiisa ng mga empleyado, pag-activate sa platform, at kontribusyon ng mga korporasyon.

Mga pinagtutuunang larangan

Kaligtasan at edukasyon sa Internet

Gusto naming tulungang turuan ang mga indibidwal tungkol sa pagiging isang mabuting digital citizen at kung paano magiging ligtas online. Sinusuportahan namin ang mga organisasyong humaharap sa mga isyu tungkol sa online na kaligtasan gaya ng pambu-bully, pang-aabuso, at mapoot na asal.

This Tweet is unavailable
This Tweet is unavailable.

Malayang pagpapahayag at mga kalayaang sibil

Sinusuportahan namin ang mga programang nagtatanggol at gumagalang sa lahat ng tinig sa pamamagitan ng pagsusulong ng malayang pagpapahayag at pagtatanggol sa mga kalayaang sibil.

This Tweet is unavailable
This Tweet is unavailable.

Pagkakapantay-pantay

Sinusuportahan namin ang pagkakapantay-pantay at ang pagtanggap sa lahat ng tao, at kinikilala namin na bagama't matatagpuan ang talento sa kahit saang panig ng mundo, hindi naman ganito ang oportunidad. Nakikipagtulungan kami sa mga organisasyong nagsusulong ng pantay na oportunidad, lalo na sa siyensiya, teknolohiya, engineering, arts, at matematika (STEAM).

This Tweet is unavailable
This Tweet is unavailable.

Konserbasyon at sustainability ng kapaligiran

Nakikipagtulungan kami sa mga non-government organization (mga NGO) sa buong mundo para gamitin ang lakas ng Twitter para magtaguyod ng kaalaman at humimok ng aksyon sa pagprotekta sa konserbasyon at sustainability ng kapaligiran.

This Tweet is unavailable
This Tweet is unavailable.

Tugon sa krisis at emergency

Kapag nagkaroon ng mga emergency at sakuna, nagbibigay kami ng mga tool at programang nakakatulong sa mga tao sa buong mundo sa pamamagitan ng komunikasyon at humanitarian response.

This Tweet is unavailable
This Tweet is unavailable.
This Tweet is unavailable.
This Tweet is unavailable.
 
Mga pangunahing programa: 
  • Pag-activate sa platform
  • Pakikipag-ugnayan ng Empleyado
  • Kawanggawa ng kumpanya
 

NeighborNest

NeighborNest

Ang NeighborNest ay isang espasyong pangkomunidad para sa paglikha ng mga bagong oportunidad sa pamamagitan ng teknolohiya para sa mahihirap sa San Francisco. Ginagawa namin ito sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga nonprofit na organisasyon, empleyado ng Twitter, at residente ng komunidad.

Nakatuon ang aming mga programa sa pagsusulong sa kaligtasan at edukasyon sa internet, pagkakapantay-pantay at pag-unlad sa trabaho, at pagpapahusay sa kapasidad ng mga NGO. Mula sa paggabay sa career at edukasyon sa STEAM hanggang sa pagsasanay at naka-host na event space ng Twitter, nagsusumikap kaming pagtibayin ang komunidad habang nililinang ang pagiging mapang-unawa sa nadarama ng iba at pagiging patas.

This Tweet is unavailable
This Tweet is unavailable.

Mga Katuwang sa Komunidad (SF)

Ipinagmamalaki naming makipagtulungan sa iba't ibang eksperto sa larangan sa Bay Area. Tingnan ang kumpleto naming listahan ng mga katuwang na organisasyon.

This Tweet is unavailable
This Tweet is unavailable.
 

Epekto

Isinasabuhay ng aming kumpanya ang misyong ito sa pamamagitan ng pagbuhos ng aming suporta sa mga larangan kung saan kami makakagawa ng pinakamalaking pagbabago.

Basahin ang aming ulat sa Epekto ng Twitter for Good mula sa mga nakaraang taon: 2017.

This Tweet is unavailable
This Tweet is unavailable.
PDF
Basahin ang pinakabagong ulat sa aming gawain at epekto ng Twitter For Good sa buong mundo.

Download

Mga Karagdagang Mapagkukunan

PDF
Alamin kung paano magagamit ang Twitter sa silid-aralan at magabayan ng UNESCO sa pinakamahuhusay na kasanayan para sa kaalaman sa media at impormasyon. (Sa English lang available ang download)

Download

PDF
Matutunan kung paano puwedeng magamit ang Twitter para mapalakas ang iyong kampanya, isa ka mang NGO, nasa pulitika, o nasa pampublikong serbisyo.

Download

 
Follow along