Mga Partner ng Twitter Para sa Kabutihan

Mga eksperto sa larangan ang kasama namin sa pagkilos.

Mga Partner sa San Francisco

Kung wala ang aming mga partner, hindi namin makakaya ang ginagawa namin.

Ang 826 Valencia ay isang nonprofit na organisasyong nakatuon sa pagsuporta sa mga kapus-palad na mag-aaral mula anim hanggang labingwalong taong gulang sa pamamagitan ng malikhain at mapaglarawan nilang pagsusulat, at sa pagtulong sa mga gurong bigyang-inspirasyon ang kanilang mga mag-aaral na magsulat.
Ang Arc San Francisco ay isang center para sa mga taong may kapansanan sa pag-iisip. Kinikilala ang Arc SF para sa innovation nito pagdating sa mga programa sa edukasyon at trabaho, mga serbisyo para sa pagsasarili, at isang malawak na hanay ng mga gawain para sa sining at paglilibang.
Inaabot ng At The Crossroads ang mga kapus-palad na kabataang walang matirhan sa pamamagitan ng mga outreach program sa kalye na nakatuon sa pagbibigay ng payo, mga pagkikita para sa personal na pagpapayo, at pakikipagtulungan sa pamahalaang lungsod at iba pang ahensya ng serbisyong panlipunan.
Ang BAVC ay isang community at resource center para sa mga media maker sa buong bansa. Nagbibigay ang BAVC ng mga serbisyo at tulong sa pagbibigay ng access sa mga teknolohiya sa paggawa ng media at mga storytelling workshop para sa isang komunidad ng mga interesadong maker at producer na may iba't ibang pananaw.
Nakatuon ang Bay Area Women’s and Children’s Center sa mga pangangailangan ng mahihirap na pamilya, bata, at kababaihan sa mahihirap at multi-ethnic na komunidad sa San Francisco sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga direktang serbisyo, advocacy, at pagpaplano para mapaganda ang buhay.
Nagsusumikap ang Bessie Carmichael Elementary School na matiyak na uunlad ang bawat mag-aaral sa pinakamataas nilang potensyal at inihahanda nito ang mga mag-aaral para sa kolehiyo at pagtatrabaho.
Layunin ng Black Girls CODE na patunayan sa mundo na may kakayahang maging mga programmer para sa hinaharap ang mga babae, anuman ang kanilang lahi. Sa pamamagitan ng pag-promote ng mga klase at programa, umaasa kaming mapaparami ang mga babaeng nagtatrabaho sa larangan ng teknolohiya mula sa iba't ibang lahi at mabigyan ang mahihirap na babae ng pagkakataong maging mga dalubhasa sa mga teknolohikal nilang larangan.
Layunin ng Boys & Girls Clubs of San Francisco na makapagbigay ng positibong pagbabago sa mga buhay ng mga miyembro ng Club sa pamamagitan ng pagtuon sa pang-akademikong tagumpay, malusog na pamumuhay, magandang pag-uugali, at pakikiisa sa komunidad at kahandaan sa pagtatrabaho.
Ang Catholic Charities, na itinatag noong 1907 at nakasandal sa mga tradisyon ng kawanggawa at hustisya, ay nagbibigay ng suporta sa mga pamilya, matatandang may kapansanan, at kabataan sa pamamagitan ng mga serbisyong panlipunan at oportunidad sa paglago at pag-unlad.
Ang 10th & Mission Family Housing project ay isang proyektong naghahatid ng murang pabahay, abot-kayang pangangalaga sa bata, pamamahala sa mga pangangailangan, at suporta sa pamilya sa isang site.
Ang St. Joseph’s Family Center ay isang emergency shelter na tumutulong sa mga pamilya na magpanatili ng masisiglang ugnayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain tatlong beses sa isang araw, pagpapayo, pamamagitan, suporta sa trabaho, mga workshop para sa pagpapamilya, at mga pambatang aktibidad.
Layunin ng Children’s Creativity Museum na palaguin ang pagtutulungan at pagiging malikhain ng lahat ng bata at pamilya. Naniniwala kaming mahalagang bahagi ng pangangalaga sa susunod na henerasyon ang pagkamalikhain, innovation, at kritikal na pag-iisip.
Ang Code Tenderloin, na pinopondohan ng Tenderloin Walking Tour, ay tumutulong sa paglikha ng mga oportunidad at pagpapaunlad ng mga kasanayan sa trabaho sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga balakid na pumipigil sa mga taong makakuha ng isang pangmatagalang trabaho.
Ang Common Sense ay ang nangungunang independent na nonprofit na organisasyong nakatuon sa pagtulong sa mga batang lumago sa mundo ng media at teknolohiya. Nagbibigay kami ng kakayahan sa mga magulang, guro, at mambabatas sa pamamagitan ng pagbibigay ng walang kinikilingang impormasyon, mapagkakatiwalaang payo, at mga makabagong tool para tulungan silang magamit ang kapangyarihan ng media at teknolohiya bilang isang positibong pwersa sa buhay ng lahat ng bata.
Nagpapaunlad at namamahala ang Community Housing Partnership ng de-kalidad na supportive housing at nagbibigay ito ng mga serbisyo sa mga walang matirhan, matatanda, at mga pamilya para tulungan silang buuing muli ang kanilang mga buhay at makaahon mula sa kawalan ng bahay.
Ang Compass Family Services, sa tulong ng mga partner na organisasyon, ang pinakamatagal na pampamilyang safety net sa Lungsod.
Nagbibigay ang CounterPulse ng lugar at mga tulong para sa mga papausbong na alagad ng sining at kultura, lumilikha ito ng forum para sa isang bukas na pagpapalitan ng sining at mga ideya, at nagpapasimula ito ng pagbabago sa ating mga komunidad at sa ating lipunan.
Nagbibigay ang Curry Senior Center ng pangunahing medikal na pangangalaga, pamamahala sa mga pangangailagan, pagpapayo kaugnay ng pagkalulong sa droga, mga pagkakataon sa pagkatuto, at pang-araw-araw na almusal at tanghalian para sa matatanda para mapanatili nila ang kanilang kumpiyansa at kontrol sa sarili.
Ang De Marillac Academy ay isang independent na Katolikong paaralang nagsusumikap para sa pagkakapantay-pantay sa edukasyon, lipunan, at kabuhayan, para maabot ng mga mag-aaral at ng mga kakatapos lang ng pag-aaral ang kanilang buong potensyal.
Eksklusibong nagbibigay ang Delivering Innovation In Supportive Housing (DISH) ng mga custom na serbisyo sa pamamahala ng ari-arian sa programang Direct Access to Housing ng San Francisco Department of Public Health.
Ang Demonstration Gardens ay isang urban gardening community sa San Francisco na nakatuon sa pagbuo ng isang mas sustainable na lipunan.
Nagbibigay-inspirasyon ang DrawBridge sa mga batang kapus-palad at walang matirahan sa pamamagitan ng mga makabagong programa sa sining. Libre at nasa mga komunidad ang Drawbridge, at layunin nitong baguhin ang trauma at gawin itong kaligayahan, tiwala sa sarili, at pag-asa.
Dahil sa komprehensibong diskarte ng Episcopal Community Services of San Francisco, nakakatulong sila sa mga residenteng walang bahay at mababa ang kita na magkaroon ng bahay, mga trabaho, at mahahalagang serbisyo na kailangan ng bawat isa para makaiwas sa kawalan ng bahay.
Ang Eviction Defense Collaborative ay ang pangunahing organisasyong nagbibigay ng mga emergency na serbisyong legal at tulong sa pagrerenta sa San Francisco, at tumutulong ito sa mga nangungupahang maliit ang kita na tumugon sa mga demanda ng pagpapaalis.
Ang Faithful Fools ay isang organisasyong nagbibigay-kaalaman sa pamamagitan ng pagbuo ng mga ugnayan sa pagitan ng mga residenteng maliit ang kita at mga taong may-kaya sa buhay sa pamamagitan ng pagharap sa mga patakaran, kaugalian, at maling akala na nagpapanatili sa ikot ng kahirapan at kawalan ng hustisya.
Ang Family House ay isang nonprofit na nagbibigay ng libre at pansamantalang pabahay para sa mga pamilya ng mga batang ginagamot para sa cancer at iba pang malalalang sakit sa UCSF Hospital.
Layunin ng GLIDE na makabuo ng isang komunidad na radikal ang pagtanggap, pagiging matuwid, at pagiging mapagmahal na napapakilos para maibsan ang paghihirap at maputol ang paulit-ulit na kahirapan at pagmamaliit.
Nagbibigay ang Gubbio Project ng day shelter para sa mga walang matirhan sa San Francisco sa St. Boniface Church at The Episcopal Church of St. John the Evangelist.
Ang Hack the Hood ay isang premyadong nonprofit na nagkokonekta ng mahihirap na kabataan mula sa ibang lahi sa mga trabahong may kinalaman sa teknolohiya sa pamamagitan ng pag-hire at pagsasanay sa kanila para bumuo ng mga website para sa totoong maliliit na negosyo sa kani-kanilang komunidad.
Layunin ng Hamilton Families na wakasan ang kawalan ng matitirhan para sa mga pamilyang nasa San Francisco Bay Area.
Layunin ng HandUp ang direktang pagbibigay sa mga tao at kapitbahay na walang matirhan.
Ang Harm Reduction Coalition ay isang pambansang organisasyon para sa advocacy at pagpapahusay sa kakayahan na nagtataguyod ng kalusugan at dignidad ng mga indibidwal at komunidad na apektado ng droga. Itinataguyod namin ang mga patakaran, kasanayan, at programang nagpapababa sa mga negatibong epektong dulot ng paggamit ng droga, kabilang ang pagka-overdose, HIV, hepatitis C, adiksyon, at pagkakakulong.
Nagsusumikap ang HOMEY na baguhin ang mga buhay ng maseselang kabataan sa pamamagitan ng paggabay sa kanila para makapag-aral, maging independent, at maging malayo sa gulo.
Ang Hospitality House ay isang community center para sa mga residente ng mga komunidad ng Tenderloin, Sixth Street, at Mid-Market sa San Francisco.
Inihahatid ng Inveneo ang mga tool para sa information communications technology (ICT) sa mga pinakanangangailangan sa mahihirap na bansa.
Binabago ng JVS ang buhay ng mga tao sa pamamagitan ng pagtulong sa kanilang magkaroon ng mga kakayahan at makahanap ng trabaho para makatayo sa sarili nilang mga paa. Sa nakalipas na 40 taon, 80,000 tao ang natulungan ng JVS na makabuo ng mga koneksyon para makahanap ng trabaho at mapatatag ang ating komunidad sa Bay Area.
Sinusuportahan ng Justice & Diversity Center of the Bar Association of San Francisco's Office of Economic and Workforce Development ang sigla ng ekonomiya ng lungsod sa pamamagitan ng pagpapatibay sa mga komunidad, negosyo, sentrong pangkomersyo, at lakas-paggawa nito.
Binabago ng JVS ang mga buhay ng nasa SF Bay Area sa pamamagitan ng pagtulong sa mga taong magkaroon ng mga kasanayan para makapaghanap ng mga trabaho at maikonekta sa mga empleyadong naghahanap ng tauhan at nagpapalaki ng kanilang staff.
Isinusulong ng La Casa de las Madres ang buhay na malaya mula sa karahasan sa tahanan at hitik sa positibong hinaharap. Nagsisilbing kanlungan, advocate, at malakas na boses para sa pagbabago ang La Casa de las Madres. Libre at kumpidensyal ang kanilang mga serbisyo at nakakatugon sila sa iba't ibang wika 24/7.
877-503-1850
Itinatag ang La Cocina sa paniniwalang kapag nakakuha ng tamang tulong ang isang komunidad ng mga talentado at natural na negosyante, makakabuo sila ng mga negosyong nakasasapat sa sarili at nakakatulong sa kanila, sa kanilang mga pamilya, komunidad, at sa buong lungsod.
Itinatag noong 1984 ang Larkin Street Youth Services at nangunguna ito para wakasan ang kawalan ng matitirhan sa mga kabataan (#endyouthhomelessness) sa SF at sa ibang lugar!
Sa pamamagitan ng Tenderloin Health Improvement Partnership, nakikipagtulungan ang Foundation at ang Hospital sa mga katuwang sa komunidad para mapabuti ang lagay ng kalusugan sa Tenderloin.
Ang aming misyon ay ang magtaguyod ng kahusayan sa pananaliksik, pag-aaral, at pangangalaga para sa lahat ng nasa Priscilla Chan and Mark Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center (Zuckerberg San Francisco General).
Ang Level Playing Field Institute ay ang nonprofit na sangay ng @KaporCenter na nangangasiwa ng kilalang #STEM education program sa @SMASHAcademy.
Pinaglilingkuran na ng LightHouse for the Blind and Visually Impaired ang mga bulag at may problema sa paningin simula pa noong 1902, at ito ang nagpapatakbo sa Enchanted Hills Camp sa Napa at iba pang tanggapan sa CA.
Ang Meals on Wheels ang pinakamatagal at pinakamalaking pambansang organisasyong nakatuon sa pagtugon sa gutom at pag-iisang nararanasan ng matatanda, at sumusuporta ito sa mahigit 5,000 programang pangkomunidad sa buong bansa.
Ang Oakland Digital ay isang premyadong design studio na nagpapaliit ng agwat ng oportunidad at digital na kaalaman sa pagitan ng mga mag-aaral at negosyante.
Nakikipagtulungan ang Oasis For Girls sa mga bata at kabataang babaeng may ibang lahi na nanggaling sa mga kapus-palad na komunidad sa San Francisco para makabuo ng magandang kinabukasan.
Binabago ng One Degree ang paraan kung paano maaabot ng mahihirap na pamilya ang mga tulong para labanan ang kahirapan. Ang One Degree ay isang nonprofit na tech startup na may layuning wakasan ang kahirapan.
Noong 1997, nagkaroon ng ideya ang isang engineer kung paano gagawing interesante para sa mga bata ang engineering gamit ang LEGO®. Pagkalipas ng 20 taon, mahigit sa kalahating milyong bata na ang nakalahok sa mga programa ng Play-Well.
Layunin ng Project Homeless Connect na tulungan ang mga taga-San Francisco na walang matirhan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng pag-aarugang kailangan nila para makabangon.
Araw-araw, nagbibigay ang Project Open Hand ng 2,500 masusustansyang ‘pagkaing may pagmamahal’ sa mga may sakit at matatandang kapitbahay, at mayroon itong mahigit 125 volunteer sa SF Bay Area. PAGKAIN=PAGMAMAHAL
Tinutulungan ng Raphael House ang maseselang bata at ang kanilang mga magulang na maging independent pagdating sa pabahay at pinansya habang pinapatibay ang mga ugnayang pampamilya at personal na dangal.
Itinataguyod, binabago, at ginagawang aktibo ng San Francisco Parks Alliance ang mga liwasan at pampublikong lugar sa buong lungsod para mabago ang buhay ng mga residente ng San Francisco sa mga darating na taon.
Sa loob ng 33 taon, kinakatawan na ng SF City Impact ang mga taong nakatira sa mahihirap na komunidad sa San Francisco.
SF Public Works: nagsusumikap para maging isang maganda, malinis, masigla, at sustainable na lungsod ang San Francisco.
Araw-araw, pinapalago ng Spark ang mga ugnayan sa pagitan ng mga mag-aaral at mentor para bigyang-interes ang mga mag-aaral at gawing nauugnay sa tunay na buhay ang pagkatuto.
Nagbibigay ang St. Anthony's ng mahahalagang suporta sa mga taga-San Francisco na namumuhay sa kahirapan.
Ang Saint Francis Memorial Hospital ay ang pangunahing community hospital ng San Francisco na kilala sa husay nito sa orthopedics, paggamot sa sunog, at pangangalagang pang-emergency.
Mahigit 20 taon nang nasa Tenderloin ang St. Francis Living Room para mangalaga sa matatandang mahirap at walang matirhan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pang-araw-araw na almusal at mga aktibidad.
Nakatuon ang St. Vincent de Paul sa paglilingkod sa mahihirap at pagbibigay sa iba ng pagkakataong makapaglingkod.
Nagbibigay ang Tenderloin Housing Clinic ng mga serbisyo hinggil sa pabahay, batas, at suporta para tumulong sa mga pinagkaitan at kapus-palad na residenteng makabangon at makibaka para sa hustisya sa pabahay.
Nakikipagtulungan ang Tenderloin Economic Development Project sa iba't ibang stakeholder sa pamayanan sa larangan ng sining, edukasyon, pabahay, hospitality, at teknolohiya.
Dahil sa 39 na gusali nito sa 6 na pamayanan sa San Francisco para sa 4,100 mahihirap na residente, malaki ang naging pagbabagong dulot ng Tenderloin Economic Development Project sa komunidad sa loob ng 35 taon.
Ang Tenderloin Walking Tours ay isang 90 minutong tour sa San Francisco na puno ng kasaysayan at kultura na inilunsad ng Del Seymour noong 2009 para tulungang mapondohan ang Code Tenderloin, isang programang pang-edukasyon.
It Takes the Hood to Save the Hood
Layunin ng Vietnamese Youth Development Center na bigyang-lakas ang mga kapus-palad na Asian-Pacific Islander at kabataan sa lungsod sa pamamagitan ng kaalaman at kumpyansa na buuin ang kanilang kinabukasan at abutin ang ganap nilang potensyal.
Pangarap ng Year Up na dumating ang pagkakataong maa-access ng bawat kabataan sa lungsod ang edukasyon, mga karanasan, at gabay na kailangan para maabot ang tunay nilang potensyal.
Follow along