Kaligtasan sa Twitter

Nakatuon kaming gawing isang ligtas na lugar ang Twitter para sa malayang pagpapahayag.

  • Ang diskarte namin
  • Ang mga prinsipyo namin

Ang diskarte namin

Karapatang pantao ang malayang pagpapahayag. May tinig ang bawat isa, at may karapatan ang bawat isang gamitin ito. Sa Twitter, dapat mong maramdamang ligtas ka sa pagpapahayag ng sarili mong punto de bista sa bawat Tweet – at tungkulin naming maisakatuparan ito.

Ngunit minsan, maaaring maging mapang-abuso o mapagbanta ang Mga Tweet. Upang panatilihin kang ligtas, gumawa kami ng mga tool upang makontrol mo kung ano ang mga nakikita mo at kung sino ang mga nakakaugnayan mo; nakikipagtulungan kami sa isang komunidad ng mga eksperto sa online na kaligtasan para labanan ang pang-aabuso kahit saan; at bumubuo at nagpapatupad kami ng mga patakarang magbabawal sa mga mapang-abusong gawi.

This Tweet is unavailable
This Tweet is unavailable.
 

Pagkontrol sa iyong karanasan

Gumawa kami ng isang hanay ng mga feature na nagbibigay-daan sa iyong kontrolin ang mga nakikita at nakakaugnayan mo.

 

Ang mga katuwang namin sa kaligtasan

Nakikipagtulungan kami sa mga nonprofit, akademiko, at eksperto sa kaligtasan na nagbibigay ng feedback sa aming mga proseso, patakaran, at produkto.

 

Pagpapatupad sa aming mga patakaran

Kapag nag-ulat ka ng paglabag sa aming mga patakaran, maaari kaming magpatupad ng ilang aksyon para magpasunod.

Ang mga prinsipyo namin sa kaligtasan

Sa Twitter, dapat mong maramdamang ligtas ka sa pagpapahayag ng sarili mong punto de bista sa bawat Tweet. Gusto naming makatuklas ang lahat ng iba't ibang tinig at pananaw, at dahil dito, pinapahintulutan namin ang mga madamdaming opinyon at kontrobersyal na pananaw. Tungkulin naming gawing ligtas ang iyong karanasan hangga't maaari. Kaya kung makakaranas ka ng pang-aabuso o pangha-harass sa Twitter na maaaring makasama sa iyong kalayaan sa pagsasalita, hindi namin papahintulutang maging lugar ang Twitter kung saan ka matatakot, maha-harass, o mapapatahimik.

Narito ang mga prinsipyong gumagabay sa amin sa pagbuo ng kultura ng tiwala, seguridad, at paggalang.

This Tweet is unavailable
This Tweet is unavailable.
  1. Naninindigan ang Twitter para sa kalayaan sa pagpapahayag ng lahat.
  2. Wala kaming kinikilingan. Ipinapakita namin ang mga panig. Ang bawat panig.
  3. Itinuturing naming pantay-pantay ang lahat: nalalapat sa lahat ang parehong Mga Patakaran sa Twitter.
  4. May karapatan kang ipahayag ang iyong sarili sa Twitter kung susunod ka sa mga patakarang ito.
Follow along