Pagpapatupad sa aming mga patakaran

Sa tulong mo, kaya nating gawing isang ligtas na karanasan ang Twitter para sa lahat.

  • Ang aming mga patakaran
  • Pagpapatupad

Ang aming mga patakaran

Nakatuon kami sa pagbuo ng kultura ng tiwala, seguridad, at paggalang.

Bilang isang bukas at pandaigdigang platform, matatagpuan sa Twitter ang iba't ibang uri ng mga tao, pananaw, ideya, at impormasyon. Kaya naman nakatuon kami sa pagbibigay sa bawat boses ng kakayahang baguhin ang mundo sa pamamagitan ng pagtulong sa mga tao na makita ang bawat panig ng kwento habang nagaganap ito.

May isang hanay kami ng mga patakaran para sa milyon-milyong taong gumagamit ng Twitter at milyon-milyong Tweet na ipinapadala araw-araw. Upang gawing mas ligtas na platform ang Twitter, isinasaalang-alang ng Mga Patakaran sa Twitter ang mga pinakabagong trend sa online na gawi, tinitingnan ng mga ito ang iba't ibang kontekstong kultural at panlipunan, at tumutulong ang mga ito na magtakda ng mga inaasahan patungkol sa kung ano ang pinapayagan sa platform. Nakikipagtulungan kami sa ilan sa mga nangungunang eksperto sa kaligtasan online na miyembro ng aming pandaigdigang Konseho para sa Tiwala at Kaligtasan para sa gabay at feedback sa kung paano pinakamahusay na maipapakita ang aming mga patakaran sa mundo. Matuto pa tungkol sa proseso namin sa pagbuo ng patakaran.

 

This Tweet is unavailable
This Tweet is unavailable.

Pang-aabuso

Hindi ka maaaring makisali sa isang gawaing pinagkakaisahang i-harass ang isang tao o kaya ay humikayat sa iba na makisali. Itinuturing namin ang mapang-abusong gawi bilang isang pagtatangkang i-harass, sindakin, o patahimikin ang isang tao.

This Tweet is unavailable
This Tweet is unavailable.

Napakapersonal na media

Hindi ka maaaring mag-post o magbahagi ng mga napakapersonal na larawan o video ng iba na ginawa o ipinamahagi nang wala ang kanilang pahintulot. Magbasa pa tungkol sa napakapersonal na media sa Twitter.

This Tweet is unavailable
This Tweet is unavailable.

Mapoot na asal

Hindi ka maaaring magbanta, mang-harass, o magtaguyod ng karahasan laban sa iba batay sa lahi, etnisidad, bansang pinanggalingan, sekswal na oryentasyon, kasarian, pagkakakilanlan ng kasarian, kinabibilangang relihiyon, edad, kapansanan, o malalang sakit. Hindi namin papahintulutan ang kahit na anong account na mang-abuso o magbanta sa iba sa pamamagitan ng kanyang impormasyon sa profile, kabilang ang kanyang username, display name, o profile bio. Kung ang impormasyon sa profile ng isang account ay naglalaman ng marahas na pagbabanta o maraming masasakit na pananalita, panlalait, racist o sexist na banat, kung nagdudulot ito ng takot, o kung minamaliit nito ang isang tao, permanente itong sususpindihin.

Magbasa pa tungkol sa aming patakaran sa mapoot na asal.

 

This Tweet is unavailable
This Tweet is unavailable.

Pagbibigay-importansya sa karahasan

Ang mga partikular na banta ng karahasan o paghiling ng malalang pinsala sa katawan, kamatayan, o pagkakasakit ng isang indibidwal o pangkat ng mga tao ay paglabag sa aming mga patakaran. Ipinagbabawal namin ang ilang partikular na uri ng content na nagbibigay-importansya sa karahasan o sa mga gumagawa ng marahas na gawain. Kabilang dito ang pagsasaya para sa anumang marahas na gawain sa paraang posibleng makahikayat sa iba na gayahin ito o anumang karahasan kung saan pinupuntirya ang mga tao dahil sa pagiging miyembro nila ng isang protektadong pangkat. Kakailanganin naming ipatanggal ang mga nakakapanakit na Tweet at magreresulta ang paulit-ulit na paglabag sa permanenteng pagsususpinde.

This Tweet is unavailable
This Tweet is unavailable.

Mararahas na extremist na pangkat

Ipinagbabawal din namin ang mga account na nakikipag-ugnayan sa mga organisasyon na gumagamit o nagsusulong ng karahasan laban sa mga sibilyan upang isulong ang kanilang mga layunin. Ang mga pangkat na saklaw ng patakarang ito ay ang mga pangkat na kinikilala ang sarili bilang ganoon o kaya ay nagsasagawa ng aktibidad na nagsusulong ng karahasan — nasa loob man o labas ng platform. Hindi nalalapat ang patakarang ito sa mga pangmilitar o pampamahalaang entity at isasaalang-alang naming ibukod ang mga pangkat na kasalukuyang kasangkot (o naging kasangkot) sa mapayapang resolusyon.  

This Tweet is unavailable
This Tweet is unavailable.

Spam

Hindi mo maaaring gamitin ang mga serbisyo ng Twitter para mang-spam ng kahit na sino. Sa pangkalahatan, ang ibig sabihin ng spam sa Twitter ay ang maramihan o agresibong aktibidad na sumusubok na manipulahin o abalahin ang Twitter o ang karanasan ng mga user sa Twitter upang humimok ng trapiko o atensyon sa mga account, produkto, serbisyo, o inisyatibong walang kaugnayan.

Magbasa pa

 

This Tweet is unavailable
This Tweet is unavailable.

Pagpapakamatay o pananakit sa sarili

Hindi ka maaaring magtaguyod o manghimok ng pagpapakamatay o pananakit sa sarili. Kapag nakakatanggap kami ng mga ulat na may taong nagbabantang magpakamatay o saktan ang sarili, maaari kaming magsagawa ng ilang hakbang upang tulungan siya, gaya ng pakikipag-ugnayan sa taong iyon at pagbibigay ng mahihingan ng tulong gaya ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa aming mga katuwang sa kalusugan sa pag-iisip. Kung may makita kang mga Tweet na nagpapahiwatig na maaaring saktan ng isang tao ang kanyang sarili, ipaalam ito sa amin sa pamamagitan ng paghahain ng ulat.

Magbasa pa

 

This Tweet is unavailable
This Tweet is unavailable.

Sensitibong content

Itinuturing naming sensitibong content ang graphic na karahasan, pang-adult na content, at mapoot na larawan sa ilalim ng aming patakaran sa media.  Itinuturing naming graphic na karahasan ang anumang anyo ng madugong media na nauugnay sa kamatayan, malalang pinsala sa katawan, karahasan, o mga surgical na operasyon. Itinuturing naming pang-adult na content ang anumang media na may pornograpiya at/o may intensyong magpalibog. Itinuturing naming mapoot na larawan ang mga logo, simbolo, o larawang may layuning magsulong ng karahasan at malisya sa iba batay sa kanilang lahi, relihiyon, kapansanan, sekswal na oryentasyon, o etnisidad/bansang pinagmulan. Hindi maaaring ipakita ang ganitong uri ng content sa mga larawan o header sa profile. Matutunan kung paano mag-ulat ng mga profile para sa paglabag.

 

This Tweet is unavailable
This Tweet is unavailable.

Pagpapanggap

Hindi mo maaaring ipakita ang ibang tao sa isang paraang nakakalito o mapanlinlang na labag sa Mga Patakaran sa Twitter. Maaaring permanenteng masuspinde ang mga ganoong account. Gayunpaman, pinapayagan namin ang mga account para sa parody, newsfeed, komentaryo, at tagahanga kung malinaw na nakasaad na ganito ang mga ito at kung natutugunan ng mga ito ang mga kinakailangan ng patakarang iyon.

Magbasa pa

 

This Tweet is unavailable
This Tweet is unavailable.

Pribadong impormasyon

Hindi namin pinapayagan ang mga Tweet na nagsisiwalat ng pribadong impormasyon gaya ng mga detalye ng pinansyal na account, mga hindi nakalistang address ng kalye, o mga numero ng Social Security o iba pang pagkakakilanlang ibinibigay ng pamahalaan. Kung ang impormasyong available sa publiko ay ibinabahagi upang mang-harass o magdulot ng pangha-harass, gagawa kami ng mga aksyon para sa pagpapasunod sa ilalim ng aming patakaran sa mapang-abusong gawi.

Magbasa pa

 

This Tweet is unavailable
This Tweet is unavailable.

Kung nasa panganib ka

 

Kung sa tingin mo ay nasa aktwal kang panganib o kaya ay may aktwal na pang-aabusong nakadirekta sa iyo, narito ang tatlong hakbang na dapat gawin agad.

Una, agad na makipag-ugnayan sa iyong lokal na tagapagpatupad ng batas.

Pangalawa, iulat ang banta sa Twitter. Maaari kang mag-print ng ulat upang maibigay sa tagapagpatupad ng batas.

Bilang panghuli, baguhin ang iyong mga setting sa Twitter:

 

This Tweet is unavailable
This Tweet is unavailable.

Narito kami upang tumulong

Pagdating sa pagpapasunod, may isang hanay kami ng mga opsyon na maaaring isagawa. Kung sa tingin mo ay lumalabag ang isang account sa Mga Patakaran sa Twitter, maghain ng ulat. Matutunan kung paano mag-ulat ng mga paglabag.

This Tweet is unavailable
This Tweet is unavailable.
 

Pagpapatupad

Pagkatapos mong mag-ulat

Ibinabalangkas ng aming Mga Tuntunin ng Serbisyo at ng Mga Patakaran sa Twitter ang uri ng gawing inaasahan namin sa Twitter. Maaaring mag-ulat ang kahit na sino ng content na sa tingin nila ay lumalabag sa aming mga panuntunan. Kapag nakatanggap kami ng mga ulat tungkol sa mga posibleng paglabag, nagsisiyasat kami at nagsasagawa ng naaangkop na pagkilos.

This Tweet is unavailable
This Tweet is unavailable.

Paano namin pinoprotektahan ang iyong account

Maaari kaming mag-lock ng account o maglagay ng mga pansamantalang limitasyon sa ilang partikular na feature ng account kung mukhang nakompromiso ang isang account o kaya ay kung lumalabag ito sa Mga Patakaran sa Twitter o Mga Tuntunin ng Serbisyo. Kung may makita kang mensaheng nagsasabing naka-lock ang iyong account o kaya ay nalimitahan ang ilang feature ng account mo, sundin ang mga tagubiling ito.


Paano kami nagsisiyasat

Kapag nagsumite ka ng ulat, available 24/7 ang team namin sa buong mundo upang suriin ito. May mga isinasaalang-alang kaming ilang salik kapag nagsusuri ng mga ulat gaya ng kung gaano kalala ang paglabag, kung dati nang lumabag ang may-ari ng account sa aming mga patakaran, at kung ang content ay posibleng maging isang paksang nasa lehitimong pampublikong interes. Maaari kaming humingi ng karagdagang impormasyon upang makatulong sa pagbibigay ng konteksto kapag nagsusuri sa bawat sitwasyon. Narito ang higit pang detalye tungkol sa mga salik na isinasaalang-alang namin kapag inaalam kung kailangan ba naming magpatupad ng aksyon sa pagpapasunod.

 

Paano namin pinakikitunguhan ang mga abusado

Kapag tumutugon sa mga paglabag dahil sa pang-aabuso, may ilang pagkilos na maaari naming gawin. Kabilang dito ang mga basic na hakbang, gaya ng paglilimita sa visibility ng Tweet, pagpapa-delete sa Tweet o pagpapa-edit sa profile o media, at pagberipika sa pagmamay-ari ng account. Sa ilang pagkakataon, maaari naming permanenteng suspindihin ang isang account. Magbasa pa tungkol sa iba't iba naming opsyon sa pagpapasunod.

 

This Tweet is unavailable
This Tweet is unavailable.

Narito kami upang tumulong

Kung sa tingin mo ay lumalabag ang isang account sa Mga Patakaran sa Twitter, maghain ng ulat.
Matutunan kung paano mag-ulat ng mga paglabag.

This Tweet is unavailable
This Tweet is unavailable.
Follow along