Twitter Para sa Kabutihan

Naniniwala kaming makakabuti sa mundo ang malayang pagpapalitan ng impormasyon.

Mga pinagtutuunang larangan

Nakatuon kami sa kaligtasan, pagkakapantay-pantay, at malayang pagpapahayag.

Pagdating sa pagkakawanggawa, layunin naming pagandahin ang mundo sa pamamagitan ng paggamit sa kabutihang dulot ng Twitter. Niyayakap namin ang layuning ito sa pamamagitan ng pakikiisang sibil, bolunterismo, at pakikipagtulungan sa mga charity sa buong mundo. Isinasabuhay ng aming kumpanya ang misyong ito sa pamamagitan ng pagbuhos ng aming suporta sa mga larangan kung saan kami makakagawa ng pinakamalaking pagbabago.

Hindi available ang Tweet na ito
Hindi available ang Tweet na ito.

Kaligtasan at edukasyon sa Internet

Sinusuportahan namin ang mga organisasyong humaharap sa mga isyu tungkol sa online na kaligtasan gaya ng pambu-bully, pang-aabuso, pangha-harass batay sa kasarian, at mapoot na asal.

Matuto pa

Hindi available ang Tweet na ito
Hindi available ang Tweet na ito.

Kalayaan sa pagpapahayag at mga kalayaang sibil

Sinusuportahan namin ang mga organisasyong nagtatanggol at nagsusulong ng mga karapatan sa internet at kalayaan sa pagsasalita.

Matuto pa

Hindi available ang Tweet na ito
Hindi available ang Tweet na ito.

Kaalaman sa media

Mas malaki na ngayon ang pangangailangan sa kaalaman sa media kaysa dati. Nangangasiwa kami ng mga programang nakatuon sa pagbibigay-lakas sa aming mga user na paunlarin ang kanilang kritikal na pag-iisip at pagkonekta sa kanila sa mga mapagkukunan para mabigyan sila ng kontrol sa kanilang online na karanasan.

Matuto pa

Hindi available ang Tweet na ito
Hindi available ang Tweet na ito.

Access at paggamit para sa lahat

Naniniwala kaming may abot-kayang access dapat sa Internet ang lahat ng pamayanan. Kaya naman mahigpit kaming nakikipagtulungan sa mga NGO at charity sa buong mundo para maibahagi nila sa Twitter ang kanilang misyon at maipakita ang mga benepisyo ng access sa internet sa pamamagitan ng magagandang proyektong ginagawa ng mga NGO na ito sa kani-kanilang komunidad.

Matuto pa

Hindi available ang Tweet na ito
Hindi available ang Tweet na ito.

Teknolohiya para sa mga kababaihan at minoryang salat sa representasyon

Sumusuporta kami sa mga gawaing nagbubukas ng oportunidad sa mga programa sa agham, teknolohiya, engineering, at matematika para sa mga kababaihan at minoryang salat sa representasyon, anuman ang kanilang edad. Para mas bigyang-lakas ang mga kababaihan at gawin silang mas ligtas online, sinimulan namin ang #PositionofStrength.

Matuto pa

Hindi available ang Tweet na ito
Hindi available ang Tweet na ito.

Tugon sa emergency at pagbangon mula sa sakuna

Aktibo kaming mga mamamayan ng mundo. Kapag nagkaroon ng mga emergency o natural na kalamidad, nagbibigay kami ng mga tool at programang sumusuporta sa komunikasyon sa pagitan ng mga biktima, first responder, at mga programa para sa humanitarian relief.    

Hindi available ang Tweet na ito
Hindi available ang Tweet na ito.

Mga programa sa komunidad

Ang paglilingkod namin sa aming mga komunidad ang nagbibigay-daan sa aming matuto, kumonekta, at umunlad nang magkakasama.

Ang mga programa ng mga empleyado ng Twitter para sa kawanggawa sa buong mundo ay nakakatulong sa pagpapalago ng pang-unawa, pagkakapantay-pantay, at oportunidad sa aming mga komunidad.

Hindi available ang Tweet na ito
Hindi available ang Tweet na ito.

Pakikipag-ugnayan sa pamayanan

Nakikipagtulungan kami sa mga nonprofit sa buong mundo para tulungan sila tungkol sa pinakamahuhusay na kagawian para makabuo ng mas epektibo at kahika-hikayat na presensya sa Twitter. Sa San Francisco, ang @NeighborNest, na nasa tapat lang mismo ng Twitter HQ, ay nagsisilbing isang pampamilyang learning center para sa lokal na komunidad.

Matuto pa

Hindi available ang Tweet na ito
Hindi available ang Tweet na ito.
Pakikipag-ugnayan sa Pamayanan sa Twitter
Pakikipag-ugnayan ng Empleyado sa Twitter

Pakikipag-ugnayan ng Empleyado

Maraming beses sa isang taon, nakikilahok ang aming mga empleyado sa pandaigdigang araw ng pagseserbisyo na tinatawag na #TwitterForGood Day. Nakikipagtulungan kami sa mga nonprofit na organisasyon at inilalaan namin ang araw sa pagtulong sa kanilang magbigay ng serbisyo sa aming mga lokal na komunidad.

Matuto pa

Hindi available ang Tweet na ito
Hindi available ang Tweet na ito.

Mga programa sa SF

Narito kami para sa aming lungsod.

 

Gusto naming makitang umunlad ang aming lungsod. Kaya naman nakikiisa kami sa aming mga lokal na opisyal para sa mga pangangailangan ng komunidad. Ang isang paraan para gawin ito ay ang mahigpit na pakikipagtulungan sa City Administrator’s Office para sa aming Community Benefit Agreement. Nakakatulong ang kasunduang ito na magabayan ang marami sa aming mga programa para sa lokal na panlipunang responsibilidad bilang isang kumpanya.

Hindi available ang Tweet na ito
Hindi available ang Tweet na ito.

Mga katuwang na organisasyon

Tingnan ang kumpleto naming listahan ng mga katuwang na organisasyon sa SF

Hindi available ang Tweet na ito
Hindi available ang Tweet na ito.
PDF
Basahin ang kumpletong mga detalye ng kasunduan namin sa Lungsod ng San Francisco.

I-download

 

NGO Handbook

Pagbibigay ng lakas sa iyong NGO gamit ang Twitter

PDF
Iniimbitahan ka naming i-download ang handbook na ito para matutunan kung paano makakatulong ang Twitter na palawakin ang gawain ng iyong NGO.

I-download

 
Follow along